Košarica
0,00 kn

Visi media d.o.o.,
Ulica Marina Getaldića,
21 000 Split

Poštovani kupci,

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove opće uvjete korištenja usluge online kupovine od ovog trgovca, a posebno prije Vaše narudžbe na web stranici www.megabajt.hr, a u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj.

DIO I

TEMELJNE ODREDBE

Svi podatci proizvoda na internet stranici www.megabajt.hr prikazani su u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne tehničke pojedinosti proizvoda možete pronaći na službenim stranicama proizvođača. Prodavatelj ovim općim uvjetima utvrđuje odnos između kupca i prodavatelja, a u odnosu na sklapanje ugovora, raskid ugovora, način naručivanja, cijene, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave proizvode, zaštite osobnih podataka, i druga pitanja vezana za korištenje internet stranice www.megabajt.hr.

– Fotografije proizvoda u potpunosti ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Izrazi koji u ovim općim uvjetima imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe i na proizvode kao i riječi u jednini odnose se i na množinu i obratno.

–  U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:
Prodavatelj: društvo sa ograničenom odgovornošću Visi Media, Ulica Marina Getaldića 21, 21 000 Split, dalje u tekstu: “Trgovac
Kupac: U daljnjem tekstu “potrošač”, je svaka fizička I poslovno sposobna osoba koja sklapa pravni posao Ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.megabajt.hr te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda.
Korisnici: Potrošači i posjetitelji stranica zajedno
Korištenje www.megabajt.hr: pristup stranici www.megabajt.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, ponude, proizvodu i /ili ostvarivanja Internet trgovine
Online kupnja: odnosno “ugovor na daljinu” je ugovor sklopljen između trgovca I potrošača u okviru organiziranog sustava prodaja bez fizičke prisutnosti trgovca I potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava elektroničke daljinske komunikacije.
Proizvodi: Su svi proizvodi dalje: “Robe” koji su istaknuti na www.megabajt.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

 Potrošač pristupom putem odgovarajućeg elektroničkog sredstva internet stranici njihovim korištenjem, obvezuje se poštivati ove opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih općih uvjeta, te na kraju će kliknuti znak „Kvačica“ na zato označenom mjestu kao znak prihvata.

 Ugovor o kupoprodaji između potrošača i trgovca zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, kad kao elektroničku poruku koja sadrži izjavu potrošača kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada trgovac zaprimi narudžbu robe od strane potrošača.

– Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o trgovini (dalje u tekstu: ZOT), Zakonom o elektroničkoj trgovini u skladu s Direktivom 2000/1 EZ Europskog parlamenta i Vijeća (“Direktiva o elektroničkoj trgovini”, dalje samo “ZET”), Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća, te zajedno sa podatcima objavljenim na internet stranicama www.megabajt.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP.

–  Smatra se da je potrošač upoznat s ovim općim uvjetima te da iste prihvaća. Trgovac otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što posjetitelj stranica ili potrošač nije pročitao opće uvjete.

DIO II

POSLOVANJE TRGOVCA S POTROŠAČEM

– Posjetitelj i potrošač su obavezni koristit internet stranicu trgovca na način koji nije protivan pozitivnim propisima (unositi na internet stranicu trgovca ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke.

– Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka trgovca ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu trgovcu ili bilo kojoj trećoj strani.
Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti trgovca. Trgovac zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

– Trgovac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju, potrošaču ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice

– Trgovac je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman robe, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.megabajt.hr, pod uvjetom javne objave na www.megabajt.hr Internet stranici, a zbog čega su posjetitelji i i potrošači dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa trgovaca bilo kakve odgovornosti.

– Usluge koje trgovac pruža u okviru usluge Online kupovine na www.megabajt.hr ne uključuju troškove koje posjetitelji i potrošači koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Trgovac nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog tehničkog ili na bilo koji drugi način prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

– Potrošač može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba i osobe navedene u stavak 1. podstavak 2. ,DIO I. Temeljnih odredaba ovih uvjeta.

– Prilikom korištenja www.megabajt.hr Internet stranice, posjetitelji nisu dužni dati trgovcu osobne podatke, a potrošači su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje trgovca da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih usluga, odnosno robe koje istima nudi.

 

DIO III

TRGOVINA PUTEM INTERNETA

MEGABAJT.HR

– Potrošač prilikom prve narudžbe robe putem elektronskog obrasca potrebno se registrirati na Internet stranici www.megabajt.hr I tu svrhu unijeti potrebne osobne podatke. Potrošač je dužan dati točne, važeće, i potpuno osobne podatke, pravno relevantne za sklapanje kupoprodajnog ugovora.

Registracijom potrošač potvrđuje: Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka. Da daje Trgovcu izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim robama i uslugama te unapređenja usluga, zaštite interesa potrošača i trgovca i sprječavanja eventualnih zloupotreba nakon obavljene registracije. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na E-mail Potrošača biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i E-maila.

– Trgovac se obavezuje www.megabajt.hr Internet stranicu redovno održavati i davati Posjetiteljima I registriranim potrošačima, jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije ponudi roba na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedine robe iz ponude potrošač pristaje na ove opće uvjete i daje u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnoj zemljopisnoj adresi trgovca, mjesta poslovanja i na koju se mogu uputiti prigovori, o maloprodajnoj cijeni robe, troškovima dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe i rješavanju mogućih sporova o rokovima i postupku na isključivo pravo potrošača na raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) radnih dana sklopljenih putem sredstava daljinske komunikacije I prigovora potrošača.

– Trgovac će dostaviti potrošaču odredaba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijest e-mailom, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke robe, odnosno najkasnije na dan početka pružanja ugovorne obveze trgovca. Pristajanjem na ove Opće uvjete, potrošač je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

– Trgovac nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka potrošača. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Potrošač zaboravi svoju lozinku, ili će ista postat poznata trećoj osobi. Trgovac svaku registraciju I potrošača smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave u roku od 2 (dva) radna dana, odnosno do vremena kada je roba već predana na dostavu potrošaču a na osobu i adresu prije promjene podataka. Rok počinje teći od dana narudžbe.

– Detaljno objašnjenje procesa online kupovine Kupac može dobiti odabirom linka „Kako kupovati “ (koji se nalazi ispod svakog Proizvoda) te koje čine sastavni dio ovih Općih uvjeta

– Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će potrošača telefonski ili putem e-maila, te ga obavijestiti o navedenim nemogućnostima. Potrošač ima mogućnost tada naručenu otkazati naručenu robu ili zatražiti zamjenski robu.

 

DIO IV

CIJENA ROBA, DOSTAVE I NAČIN PLAĆANJA

A) Cijena robe

 • Potrošač prilikom narudžbe robe plaća cijenu robe i dostave
 • Cijene navedene uz robu u ponudi su maloprodajne s PDV-om i izražene su u kunama.
 • Trgovac je ovlašten mijenjati cijenu robe i dostave ukoliko dođe do promjena na tržištu
 • Ako je izvršena narudžba, a do dostave roba potrošaču, došlo je do promjene cijene ili dostave „na više“ potrošač će platiti cijenu iz narudžbe, a ukoliko „na niže“ platit će novu cijenu.
 • Ukoliko je izvršena narudžba, a trgovac iz opravdanih razloga ne može ili iz nekog razloga proizvođača (prekid proizvodnje ili dr.sl) ne može izvršiti svoju ugovornu obvezu po cijeni iz narudžbe robe i dostave, odmah će „e-mailom“, obavijestiti potrošača o razlozima i ponuditi zamjensku robu.
 • Ukoliko nastupe okolnosti iz prethodnog podstavka, potrošač je dužan odmah, a najkasnije do 3 (tri) radna dana obavijestiti trgovca o prihvatu ili raskidu ugovora.
 • Trgovac će ako potrošač raskine ugovor bez odgode, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana, potrošaču vratiti uplaćeni novčani iznos za plaćenu robu i dostavu.
 • Cijene robe ovise i o načinu potrošačkog plaćanja,
 • Trgovac će u predugovoru ispostaviti račun na cijenu robe uz uvjet da je potrošač prethodno sam izabrao način plaćanja.

B) Način plaćanja
– Potrošač može samostalno izabrati način plaćanja po narudžbi i to:

 • 1. Uplatiti na bankovni račun trgovca
 • 2. Platit pouzećem
 • 3. Platiti bankovnom karticom

B2) Plaćanje pouzećem

 • – Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, dužan je prethodno platiti djelomični predujam u vrijednosti 10% od ukupne cijene robe i dostave, a ostatak do pune cijene robe i dostave plaća prilikom preuzimanja robe.
 • – Trgovac će potrošaču ako je rok isporuke dulji od 30 (trideset) dana, potrošaču prigodom isporuke robe obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke robe.

B3) Kartično plaćanje

 • – Potrošaču se u cijeni robe zaračunava i bankovna provizija, ovisno o visini koju pojedine banke zaračunavaju.
 • – Kod plaćanja American Express karticom, MaestroCardMasterCard ili Visa Card karticama, može odabrati odgodu plaćanja na 12 beskamatnih rata.
 • – Kod plaćanja Diners Card i Discover Card kreditnima karticama može odabrati odgodu plaćanja na 36 beskamatnih rata.
 • – Kad je potrošač odabrao ovaj način plaćanja, šalje trgovcu podatke sa svoje kartice (ime, prezime, datum isteka, broj kartice, i verifikacijski broj)

C) Dostava robe

 • – Vrši se samo na teritorij Republike Hrvatske.
 • – Trgovac je odabrao dostavnu službu koja ima reference na tržištu pouzdana je i brza.
 • – Uz pomoć odgovarajuće mobilne telefonske mreže, može se pratiti put dostave i vrijeme dostave, samo u slučaju ukoliko je potrošač prethodno trgovcu poslao broj svoje mobilne mreže, a trgovac potrošaču referentni broj pošiljke.
 • – Važno je stoga da su dostavljeni podatci potrošača trgovcu o imenu i prezimenu i zemljopisnoj adresi preuzimatelja robe u potpunosti točni.
 • – Potrošač ili osoba koju je se ovlastio za prijem robe primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku robe.
 • – Primatelj svojom ovjerom dostavne liste, smatra se da je pošiljka uručena i neoštećenom stanju, te je prijevoznik nakon toga oslobođen svake odgovornosti (ZOO).
 • -Osoba iz podstavka 4. prilikom preuzimanja robe, dužna je pregledati dostavljenu pošiljku, a svojim potpisom na dostavnici i primitkom računa potvrđuje da je i tako postupila.
 • – Ukoliko trgovac ne isporuči robu u roku od 30 dana, te to učini nakon toga roka dužan je potrošaču prilikom dostave obračunati i isplatiti kamatu po kamatnoj stopi svoje poslovne banke za oročene štedne uloge na 3 mjeseca, računajući od dana primljene uplate do datuma dostave robe.

Slučajevi vidljivog oštećenja robe, isporučena različita roba, nemogućnost dostave naručene robe i odbijanje prijema robe

 • – Ukoliko na pošiljci postoje vanjsko vidljivo oštećenje potrošač ili druga osoba koju je potrošač nedvojbeno ovlastio za prijem ima pravo odbiti preuzimanje dostave te bez naknade zatražiti isporuku neoštećene.
 • – U slučaju kada je potrošaču ili drugoj ovlaštenoj osobi od potrošača dostavljena roba koja je različita od naručene i plaćene, potrošač naveden u narudžbi ima pravo na raskid ugovora i na povrat cijelog novčanog iznosa plaćene robe i dostave, a robu pogrešno dostavljenu dužan je u neoštećenom stanju iz bez upotrebljavanja vratiti trgovcu o trgovčevu trošku. Potrošač ima pravo na raskid ugovora ukoliko su nastale okolnosti iz prethodnog podstavka ali samo ako je dao trgovcu naknadni rok za ispunjenje ugovora (ZOP)
 • Trgovac će ukoliko su nastupile okolnosti iz prethodnog podstavka odmah bez odgode, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana, potrošaču vratiti novčani iznos u cijelom iznosu kojeg je ovaj uplatio.
 • Potrošač kod povrata robe trgovcu, neovisno o razlogu povrata odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti robe osim onoga kojeg je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

D) Cijena dostave robe
– Je nepromjenjiva što znači ne ovisi o zemljopisnoj udaljenosti i težini robe. Potrošač je plaća u iznosu ovisno o ukupnoj cijeni naručene robe, pa tako: ako je naručio u vrijednosti do 3000,00 kn plaća cijenu dostave od 36,89 kn, a ukoliko naruči robu u vrijednosti preko 3000,00 kn dostava je besplatna.

DIO V

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

– Potrošač ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana.

– Rok počinje teći od trenutka kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

– Potrošač je dužan prije isteka roka, za jednostrani raskid ugovora, obavijestit trgovca o svojoj odluci, da raskida ugovor i to putem obrasca koji je u prilogu ovih uvjeta a kojeg mora prethodno ispuniti ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskida ugovor, te poslati trgovcu elektroničkim putem.

– Trgovac će bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave na trajnom mediju.

– Iskoristili potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

– Potrošač ukoliko postupi u smislu podstavka 1. ovog dijela, dužan je trgovcu o svom trošku dostaviti robu, koju se ne smije upotrebljavati i odgovara za svaku umanjenje vrijednosti robe, te je dužan dostaviti i svu prateću dokumentaciju robe (uputstva, jamstveni list i drugo). U originalnoj ambalaži, koja u povratu ne smije imati bilo kakva oštećenja u vidu zalijepljenih naljepnica, ne smije prethodno upotrebljavati.

– Trgovac, će potrošaču ukoliko jednostrano raskida ugovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana otkad je zaprimio potrošačevu odluku vratiti istom sve što je ovaj platio.

– Ukoliko potrošač postupi protivno podstavku 6. ovog dijela uvjeta, trgova će zaračunati umanjenjem povrata novca za sve što je ovaj platio i to za:

a) 0% ako proizvod nije korišten i ambalaža nije oštećena

b) 20% ako proizvod nije korišten, ali je oštećena ambalaža

c) 50% ako je proizvod korišten

– Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora kada je roba izrađena po specifikaciji potrošača ili koja jasno prilagođena potrošaču.

– Obrazac za jednostrani ugovor možete pronaći na ovome linku.

DIO VI

JAMSTVO

– Svaka roba koja je ponuđena na prodaji na stranici ovog trgovca ostvaruje pravo iz jamstva u skladu jamstvenom listu i uputstvima za rukovanje odnosno korištenje kao i podatci o servisima.

DIO VII

PRIGOVOR, PROCESNO PRAVNA ZAŠTITA
POTROŠAČA I ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE
SPORA

 • 1.) Potrošač ima pravo podnijet pisani prigovor trgovcu preporukom ili u poslovnim prostorijama trgovca na adresi Visi media d.o.o., Ulica Marina Getaldića 21, 21 000 Split, to isto može učiniti i putem elektroničke pošte trgovca info@megabajt.hr .

– Rok za prigovor je 30 (trideset) dana koji počinje teći od dana kada je potrošač ili treća osoba koju je potrošač ovlastio primili robu i račun o kupnji.

– Trgovac će potrošača obavijestiti o zaprimljenom prigovoru, i odgovoriti najkasnije u roku od 15 (petnaest) radnih dana, računajući od dana zaprimljenog prigovora.

 • 2.) Alternativno rješavanje potrošačkih sporova (mirenje ili arbitraža)

– Kada se određeni spor ne može riješiti putem pisanog prigovora, elektronički upućenog, ili na bilo koji drugi način zaprimljenog, trgovac će u odgovoru na prigovor potrošaču dati mogućnost arbitraže, odnosno mirenja, to jest o pokretanju alternativnog postupka za rješavanje spora pred tijelom ARPS, a što može učiniti i sam potrošač, a to je u ovom slučaju centar za mirenje pri HGK (notificiran kao tijelo za alternativnu rješenje potrošačkih sporova), čija je mrežna stranica: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova, e-mail: mirenje@hgk.hr

– Stranka koja to učini dužna je odmah obavijestiti i drugu stranku

        3.) Sudska zaštita

– Za sve sporove kojima se uređuju na ovoj stranici, stranke kupoprodajnog ugovora ovisno o vrsti spora i stvarnoj nadležnosti sudova, nadležan je Općinski ili Trgovački sud, oba sa sjedištem u Splitu (ugovorena mjesna nadležnost).

– Ukoliko je potrošač nezadovoljan nekim postupkom trgovca i ima nakanu uputiti tužbu nadležnom sudu, dužan ga je prije u roku od 14 dana, elektroničkom poštom upozoriti na svoju nakanu i razloge, te na taj način omogućiti trgovcu da u tom roku ispravi eventualne razloge potrošačeva nezadovoljstva.

Uvjereni smo da ste bez obzira na dužinu objavljenog, sadržajem se upoznali i zaključili da nam je bila želja Vas što bolje obavijestiti kako kupiti preko naše stranice, kako Vam i ukazati i na Vaša prava kao potrošača pri sklapanju ugovora na daljinu.

Nadalje uvjereni smo da ste kao znak Vašeg u cijelosti prihvata Ovih uvjeta, na ekranu na odgovarajućem mjestu stavili znak X i tako omogućili sklapanje ovog pravnog posla.

Još jednom hvala i do iduće kupovine. Vaš megabajt.hr!

S poštovanjem,

                                                                                    Mario Jelavić,

                                                                                    Vlasnik i direktor,

                                                                                    Visi media d.o.o.